Všeobecné zmluvné podmienky - Penzion, Tatry, Vila Javorinka, ubytovanie Vysoke Tatry

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecné zmluvné podmienky

Cenník

    VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
UBYTOVACIE ZARIADENIE Vila  Javorinka


1. Zmluvné strany
Dodávateľ:  Vila Javorinka
poskytovateľ služieb (ubytovacie, stravovacie,                                                                 
sprostredkovateľské, požičovne, kongresové, relaxačné a doplnkové) za
 úhradu, ďalej len  prevádzkovateľ. Zodpovedný: Rudolf Kramarčík
      
1.2. Odberateľ:      Objednávateľ služieb, ďalej len klient

2. Objednávka rezervácie služieb
2.1. Rezerváciu môže klient vykonať vo svojom mene, alebo v prospech tretích osôb
2.2. Potvrdenie rezervácie služieb vyhotovuje prevádzkovateľ po prijatí objednávky  
       rezervácie  klientom osobne, písomne, telefonicky, elektronicky
2.3. Rezerváciu môže klient vykonať vo svojom mene, alebo v prospech tretích osôb
       prostredníctvom štvrtej osoby
2.4. Potvrdenie rezervácie služieb v prípade objednávky rezervácie služieb
       prostredníctvom tretej osoby vyhotovuje tretia osoba
prevádzkovateľ
       sprostredkovateľských služieb.

3. Objednávka musí obsahovať
3.1. Meno a priezvisko klienta, kontaktné údaje klienta (telefónne číslo, emailovú adresu)
3.2. V prípade objednávky pre tretie osoby, objednávka musí obsahovať mená  a   
       priezviská všetkých tretícj osôb a kontaktné údaje tretích osôb (telefónne čísla,               
       emailové adresy)
3.3. Termín pobytu a počet dní
3.4. Na zklade klientovej objednávky rezervácie služieb, prevádzkovateľ potvrdenie
       rezervácie (voucher) ktorým klientovi potvrdí jeho objednávku rezervácie služieb
       osobne, písomne, telefonicky alebo elektronicky.
3.5. Na základe klientovej objednávky rezervácie služieb prostredníctvom tretej osoby,
       potvrdenie objednávky rezervácie služieb vystavuje tretia osoba.

4. Platobné podmienky a ceny za služby
4.1. Prevádzkovateľ poskytuje služby klientovi za ceny uvedené v aktuálnych platných
       cenníkoch
4.2. Cena za služby uvedená v potvrdení prijatým klientom je záväzná
4.3. Nárok na zníženie ceny alebo uplatnenie zľavového poukazu nevzniká klientovi v
      prípade, ak bola cena za služby alebo aktivovanie zľavových poukazov po potvrdení
      rezervácie služieb.
4.4. Cena za služby sa môže meniť v prípade zmeny termínu, počtu osôb, rozsahu služieb,
       alebo iných zmien vykonaných po prijatí potvrdenia klientom a to len po dohode
       s prevádzkovateľom
4.5. Zľavy je možné uplatňovať len za podmienkach určených na zľavových poukazoch.
       Zľavy nie je možné kombinovať, kumulovať ani prenášať na tretie osoby neuvedené
       v objednávke. Zľavu je možné uplatniť len v prípade preukázania zľavového poukazu
       a to pred vystavením konečného účtu. Zľavu môže prevádzkovateľ zrušiť
       a uplatňovať ceny podľa aktuálnych platných cenníkov ak klient porušil podmienky
       zľavového kupónu.
4.6. Prevádzkovateľ má pávo si žiadať od klienta zálohovú platbu pred plynutím
       objednaných služieb vo výške 30% (a viac % v závislosti od termínu objednávky,
       alebo bez zálohy) z ceny uvedenej na potvrdení rezervácie, so splatnosťou ihneď,
       alebo neskôr a to len po dohode s prevádzkovateľom. Objednávka nadobúda
       platnosť až po prijatí zálohovej platby. V prípade ak zálohová platba nebude
       zrealizovaná ihneď, prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku ak sa
       nedohodne s klientom inak. Zálohov platba bude klientovy odrátaná pri príchode
       alebo pri vystavení konečného účtu.
         4.6.1. Zálohovú platbu môže klient uhradiť:
                    4.6.1.1. osobne v hotovosti vo vile Javorinka alebo v reštaurácii U furmana
                    4.6.1.2. prevodom na bankový účet, číslo účtu a ostatné náležitosti potrebné
    na prevod zašle prevádzkovateľ klientovi
                           4.6.1.3. osobne platobnou kartou vo vile Javorinka alebo v reštaurácii          
                                         U furmana
                           4.6.1.4. v prípade, ak bola objednávka rezervácie zrealizovaná  
                                         prostredníctvom tretej osoby, prevádzkovateľ zrealizuje zálohovú
                                         platbu prostredníctvom platobného terminálu. Klient všetky údaje
                                         potrebné na zrealizovanie tohto spôsobu úhrady zálohovej platby
                                         poskytol tretej strane.    
                4.7. Prevádzkovateľ má právo požadovať storno poplatky v prípade, že klient zruší
                        objednávku rezervácie u prevádzkovateľa osobne, písomne, telefonicky,
                        elektronicky a to v nasledovných lehotách:  
                        4.7.1. 21 a viac kalendárnych dní od plnenia objednávky rezervácie
10%
                                   z ceny uvedenej na potvrdení rezervácie
                        4.7.2. 14-20 kalendárnych dní od plnenia objednávky rezervácie
30% z ceny
                                   uvedenej na potvrdení rezervácie
                        4.7.3. 7-13 kalendárnych dní od plnenia objednávky rezervácie
50% z ceny
                                   uvedenej na potvrdení rezervácie
                        4.7.4. 0-6 kalendýrnych dní od plnenia objednávky rezervácie
100%  z ceny
                                   uvedenej na potvrden rezervácie
                        4.7.5. v špeciálnych prípadoch sa určuje osobitý storno poplatok a to len po
                                   dohode s prevádzkovateľom
                        4.7.6. v prípade objednávky rezervácie zrealizovanej klientom prostredníctvom
                                   tretej strany platia podmienky storno poplatkov uvedené treťou stranou                                            v deň uskutočnenia objednávky rezervácie

5. Plnenie objednávky rezervácie služieb
Na základe potvrdenej objednávky rezervácie, sa môže klient v deň príchodu ubytovať v čase od 14:00 hod do 20:00 hod
Pokiaľ klient nenastúpi na pobyt v termíne uvedenom na objednávke rezervácii služieb, nevzniká mu nárok na vrátenie zálohovej platby a budú sa mu účtovať storno poplatky podľa bodov 4.7. až 4.7.6.
Klient je povinný uvoľniť ubytovaciu jednotku v deň odchodu a to do 10:00 hod. Ak klient neuvoľní ubytovaciu jednotku do 10:00 hod., prevdzkovateľ má právo účtovať klientovi sumu za ďalší pobytový deň  podľa aktuálnych platných cenníkov. Klient môže uvoľniť ubytovaciu jednotku po 10:00 hod. len v prípade vopred dohodnutej dohody s prevádzkovateľom
V prípade, ak má klient potvrdenú objednávku rezervácie (a zaplatenú zálohovú platbu) a prevádzkovateľ z dôvodu nepredvídaných udalostí alebo zásahu a pochybení tretích osôb, ubytovanie klientovi neposkytne, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť klientovi primerané náhradne ubytovanie v cene klientovi uvedenej v potvrdení rezervácie, ktoré sa môže nachádzať aj v inej osade/obci s podobnými podmienkami. Ak s touto náhradou klient nesúhlasí, nemôže si nárokovať na vrátenie zlohovej platby a nebudú sa mu účtovať storno podmienky.
Prevádzkovateľ na základe žiadosti klienta môže predĺžiť poskytovanie služieb, v prípade ak v danom termíne disponuje voľnou ubytovacou jednotkou. Prevádzkovateľ má právo ponúknuť aj inú ubytovaciu jednotku než tú, v akej bol doteraz klient ubytovaný aj v inej cene ako mal uvedenú v potvrdení rezervácie a podľa aktuálnych platných cenníkov.
Klient má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli uvedené v potvrdení objednávky rezervácií služieb.
V prípade dohodnutého stravovania vo forme raňajok, plnenie tejto služby začína nasledujúcim dňom odo dňa príchodu.
V prípade dohodnutého stravovania formou  polpenzie, začína plnenie týchto služieb večerou v deň príchodu a končí raňajkami v deň odchodu.
V prípade dohodnutého stravovanie formou plnej penzie, plnenie týchto služieb začína odedom alebo večerou v deň príchodu a končí raňajkami alebo obedom v deň odchodu s tým, že klient si vopred dohodne s prevádzkovateľom osobne, písomne, elektronicky alebo telefonicky, ktorou službou si bude priať začať plnenie služieb.
Klient má nárok požadovať náhradu za neprevzatú službu iba v prípade,  ak to nahlási vopred , t.j. obed do 20:00 hod predchádzajúceho dňa a večeru do 08:00 hod. aktuálneho dňa, alebo v špeciálnych prípadoch, ktoré dohodol s prevádzkovateľom. Inak mu táto náhrada neprináleží. Prevádzkovateľ môže túto náhradu uskutočniť aj inak ako peňažnou formou po dohode s klientom.
Klient je povinný oboznámiť prevádzkovateľa s jeho (alebo osôb s ním prihlásenými) diétami alebo inými stravovacímy obmedzeniami aby prevádzkovateľ mohol zabezpečiť včasné zaobstaranie špeciálnych potravín určených pri diétnom a inom stravovaní. Prevádzkovateľ po dohode s klientom si môže za tieto služby účtovať poplatok a klient je povinný tento poplatok uhradiť.
O ostatných skutočnostiach súvisiacich so stravovaním bude klient oboznámený osobne, telefonicky, písomne alebo elektronicky.  
 V spoločných priestoroch  vily Javorinka (chodba, dolná hala, horná hala),
reštaurácie a letnej terasy nie je dovolené klientom konzumovať vlastné potraviny  
a nápoje. V špeciálnych prípadoch je to možné len po dohode s prevádzkovateľom.
Taktiež nie je dovolené klientom vynášať aké koľvek jedlá a nápoje, ani inventár
z vily Javorinka a z reštaurácie U furmana. V špeciálnych prípadoch je to možné po
dohode s prevádzkovatelom.
 Fajčenie v celom objekte vily Javorinka je prísne zakázané, s výnimkou balkónov pri
        Comfort izbách a zahasené nedopalky vhadzovať do ndob na to určených. Klient
        môže fajčiť pred budovou vily Javorinka a zahasené nedopalky vhadzovať do nádob
        na to určených. Porušenie tohto zákazu je trestné a bude ohlásené na príslušné
        orgány a trestá sa pokutou v zmysle zákona. Prevádzkovateľ môže účtovať pokutu
        klientovi za porušenie tohto zákazu vo výške 50,-- € na osobu a môže účtovať
        klientovi náhradu škody spôsobenú fajčením a jeho dôsledkami.  
 Prevádzkovateľ odporúča klientom, aby si svoje cenné veci uschovávali pri sebe,
alebo požiadali prevádzkovateľa o uschovanie svojich  cenných  vecí do trezoru

a to bezplatne. V prípade  Vila Javorinka za straty, odcudenia alebo poškodenia nezodpovedá.
 Zabudnuté veci klientov sú na vile Javorinke  evidované a uskladnené   po dobu 6
 mesiacov, alebo dlhšej dobe v prípade dohody s prevádzkovateľom, ktoré si klient
 môže vyzdvihnúť z vily Javorinke vo vopred dohodnutom čase s prevádzkovateľom.
 Zabudnuté veci klientov  pošle  prevádzkovateľ klientovi len na požiadanie klienta
 a to na náklady klienta.
 Domácich miláčikov - zvieratá,  je možné ubytovať vo vile Javorinka len po dohode
 s prevádzkovateľom a to pred plnením objednanej rezervácie. Poplatok za túto
 službu je uvedený v aktulnom platnom cenníku služieb, alebo je  účtovaná iná cena
 len v prípade dohody s prevádzkovateľom. Klient nesie zodpovednosť za všetky
 škody spôsobené svojim domácim miláčikom počas pobytu vo vile Javorinka. Klient
 sa zaväzuje riadiť pokynmi prevádzkovateľa a personálu. Domáci miláčikovia majú
  povolený vstup do reštaurácie len na vôdzke a s ochranným košíkom, alebo
  v prepravnej klietke. Voľný pohyb domácich miláčikov je v priestoroch reštaurácie,
  v spoločných priestoroch vily Javorinka prísne zakázaný. Ostatné podmienky
  spojené s ubytovaním domácich miláčikov sú špecifikované v ubytovacom poriadku
  Vily Javorinka.
  Prevádzkovateľ môže na žiadosť klienta zabezpečiť  privolanie Rýchlej lekárskej
          pomoci. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať peňažnú náhradu  (alebo inú
          náhradu len po dohode s prevádzkovateľom) za všetky spôsobené výdavky, či už
          peňažné alebo iné, súvisiace s ošetrením klienta alebo odstránením škôd
          spôsobených chorobami a ich príznakmi alebo úrazom klienta
  Zmluvný vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom sa končí v deň odchodu klienta
  z vily Javorinka (deň odchodu je posledným dňom, ktorý má klient uvedený
  v potvrdení rezervácie) zaplatením konečného účtu za všetky poskytnuté služby,
  medzi ktoré patria aj prípadné náhrady škôd a iné náklady za služby poskytnuté
  klientovi  v domácej mene, alebo inej mene len po dohode s prevádzkovateľom.
  Klient môže zaplatiť účet v hotovosti alebo kartou. Klientovi môže byť vystavená
  faktúra za poskytnuté služby, ktorá mu bude vyhotovená v deň odchodu alebo
  neskôr a následne zaslaná poštou na klientom uvedenú adresu. Pri vystavení
  faktúry klient platí v deň odchodu. Klient môže zaplatiť prevodom na účet
  prevádzkovateľa len po dohode s prevádzkovateľom
  Klientovi sa odporúča v deň príchodu na Vilu javorinka skontrolovať spoločné
  priestory Vily a ubytovaciu jedntku jemu pridelenú. Ak klient zistí nejaké
  poškodenia na ubytovacej jednotke ktorá mu bola pridelená,  je ich povinný ohlásiť
  prevádzkovateľovi bezodkladne hneď pri príchode na ubytovaciu jednotku v deň
  príchodu. Ak klient takto neučiní, bude plne zodpovedný za všetky škody
  a poškodenia, ktoré budú zistené buď počas klientovho pobytu alebo v deň
  odchodu klienta z ubytovacej jednotky a je povinný tieto škody a poškodenia
  uhradiť  buď okamžite alebo pri uhrádzaní konečného účtu. Ak sa po odchode
  klienta z vily Javorinka zistia škody alebo poškodenia, ktoré neboli klientom
  ohlásené vopred alebo pri odchode klienta, alebo bude zistené klientom
  neuhradenie služieb klientovi poskytnuté, prevdzkovateľ má právo žiadať
 dodatočnú úhradu týchto zistení. Škody spôsobené deťmi uhrádza buď klient ktorý
 si objednal rezerváciu u prevádzkovateľa alebo zkonný zástupca dieťaťa.
  V prípade, že klient ukončí svoj pobyt z akéhokoľvek dôvodu skôr ako bolo
  dohodnuté v potvrdení rezervácie, prevdzkovateľ má právo účtovať klientovi sumu
  za ubytovanie v dĺžke celého  dohodnutého pobytu a klient je túto sumu povinný
  uhradiť.
6. Súhlas
6.1.     Klient je povinný riadiť sa ubytovacím poriadkom vily Javorinka a ostatnými
   nariadeniami vily Javorinka a reštaurcie U furmana. Porozumenie a súhlas klienta
   s ubytovacím poriadkom nadobúda platnosť v momente objednávky rezervácie.
   Prevádzkovateľ má právo zmeniť ubytovací poriadok počas klientovho pobytu. Pre
   klienta je záväzný ubytovací poriadok platný v deň objednávky rezervácie,
   nariadenia a zmeny v ubytovacom poriadku ktoré boli uskutočnené počas  
   klientovho pobytu.
   Klient porozumel a súhlasí so všeobecnými zmluvnými podmienkami v momente
   objednávky rezervácie.
6.3.     Klient súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.

           z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas udeľuje v
           momente objednávky rezervácie. Súhlas so spracúvaním klientových osobných údajov
           uvedených v objednávke rezervácie služieb a v ostatných dokumentoch potrebných na
           ubytovanie klienta v ubytovacom zariadení, taktiež pre účely evidencie prevádzkovateľa,
           pre prípadné použitie pri neuhradení poskytnutých služieb alebo zistení poškodení
           majetku prevádzkovateľa  podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
           neskorších predpisov na účely  sprostredkovania služieb ponúkaných prevádzkovateľom.  
           Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné
           kedykoľvek písomne odvolať a doručiť prevádzkovateľovi


Všeobecné zmluvné podmienky ubytovacieho zariadenia Vila Javorinka platné od 01.01.2015


V Tatranskej Kotline dňa 01.01.2015

           Rudolf Kramarčík
            Prevádzkovateľ
              Vila Javorinka

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky