Ubytovací poriadok - Penzion, Tatry, Vila Javorinka, ubytovanie Vysoke Tatry

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ubytovací poriadok

Cenník

UBYTOVACÍ  PORIADOK
UBYTOVACIE ZARIADENIE Vila  Javorinka


1. Poskytovateľ služieb Vila Javorinka, ďalej len prevádzkovateľ. Zodpovedný: Rudolf Kramarčík.
2. Objednávateľ služieb, ďalej len klient.
3. Prevdzkovateľ môže ubytovať len klienta, ktorý má objednané a potvrdené rezervácie služieb a u prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom tretej osoby, ktoré uskutočnil osobne, písomne, telefonicky alebo elektronicky.
4. Prevádzkovateľ môže ubytovať len klienta, ktorý spľňa bod 3. ubytovacieho poriadku a ktorý sa v deň príchodu riadne prihlási vo Vile Javorinka alebo reštaurácii U furmana. Prihlásenie spočíva v predložení príslušnému zamestnancovi zariadenia ihneď pri príchode svoj platný doklad totožnosti (to je občiansky preukaz alebo pas, alebo potvrdenie z príslušného orgánu o vystavení dočasného dokladu totožnosti), víza, doklad - potvrdenie o objednaní rezervácie (či už od prevádzkovateľa alebo tretej strany) alebo voucher, prípadne doplnkové podklady ako zľavový poukaz, darčekový poukaz, a iné poukazy vopred vyhotovené prevádzkovateľom a zaslané klientovi.
4.1. Na základe dokladov uvedených v bode 3. ubytovacieho poriadku príslušný zamestnanec zariadenia zapíše hosťa do knihy ubytovaných hostí a do ostatných evidenčných kníh a účtov.
4.2. V prípade, ak sa jedná o zahraničného klienta
nerezidenta Slovenskej republiky s trvalým alebo prechodným bydliskom mimo Slovenskej republiky,  príslušný zamestnanec zariadenia požiada klienta o vyplnenie formuláru o hlásení pobytu, ktorý je povinný tento formulár vyplniť ihneď prí príchode.
4.3. Klient pri príchode obdrží kľúč od ubytovacej jednotky, ďalej len izby, ktorý slúži na otváranie dverí príslušnej izby a hlavných vchodových od dverí Vily Javorinka. Za tento kľúč je zodpovedný od momentu obdržania kľúča od príslušného zamestnanca vo Vile Javorinka alebo reštaurcii U furmana až do momentu odovzdania prideleného kľúča príslušnému zamestnancovi vo Vile Javorinka alebo reštaurácii U furmana.
4.4. Klient pri príchode v určitých prípadoch môže obdržať aj iné kľúče od skladov a iných priľahlých priestorov Vily Javorinka. Zadpovednosť za kľúč je taká istá ako v bode 4.3. ubytovacieho poriadku.
4.5. V prípade straty alebo poškodenia prideleného kľúča/kľúčov alebo poškodenia či už vstupných vchodových dverí Vily Javorinka, dverí od pridelenej izby alebo ostatných dverí Vily Javorinka, je klient povinný  oboznámiť s tým prevádzkovateľa alebo príslušného zamestanca Vily Javorinka alebo reštaurácie U furmana ihneď a bezodkladne. Klient je povinný uhradiť všetky vzniknuté škody spojené so stratou alebo poškodením uvedeným vyššie a nákladmi spojenými s náhradou novým kľúčom a opravou vzniktutých poškodení vo formách uvedených v bodoch 4.7.1. a 4.7.2. ubytovacieho poriadku.  
4.6. Klient pri príchode poskytne prevádzkovateľovi údaje o kreditnej alebo inej platnej platobnej karte ako záruku.
4.7. Pri príchode je klient povinný ihneď uhradiť objednané rezervácie služieb, a to:
4.7.1. Osobne v hotovosti vo Vile Javorinka alebo v reštaurácii U furmana v domácej mene. Platba v hotovosi v inej mene ako domácej je možná len po predošlej dohode s prevádzkovateľom, pri ktorej si prevádzkovateľ určuje výšku výmenného kurzu.
4.7.2. Osobne platobnou kartou vo Vile Javorinka alebo v reštaurácii U furmana
4.7.3. V tejto úhrade môžu byť zohľadnené už predošlé zálohové a rezervačné poplatky a iné úhrady uskutočnené klientom na účet Vily Javorinka alebo účet reštaurácie U furmana. Tieto platby  je môžné zohľadniť len po predložení príslušných dokladov o úhrade/ výpisov alebo iných potvrdení o uhradení. V inom prípade prevádzkovateľ nemusí  tieto predošlé úhrady z ohľadniť.  
5. V prípade, ak má klient rezervácie služieb bez stravovania, je povinný si pri príchode doobjednať  stravovanie služby formou raňajok, polpenzie alebo plnej penzie. Ubytovanie bez doobjednania týchto stravovacích služieb nieje možné,  a prevádzkovateľ nie je povinný klientovi poskytnúť objednané rezervácie služieb a klient nemá nárok na vrátenie zálohových platieb za objednané rezervácie služieb.
5.1. Klient si tieto stravovacie služby  uvedené v bode 5. ubytovacieho poriadku objedná u príslušného zamestnanca pri príchode a je ich povinný uhradiť ihneď alebo pri odchode v konečnom alebo dodatkovom účte vo formách uvedených v bodoch 4.5.1. a 4.5.2. ubytovacieho poriadku.
5.2. V prípade, ak má klient služby uvedené v bode 5. ubytovacieho poriadku objednané a nebude ich využívať z akýchkoľvek dôvodov, nemá nárok na náhradu týchto nevyužitých služieb,  vrátenie peňazí alebo neúčtovanie týchto služieb.
5.3. Poskytovanie služieb uvedených v bode 5. ubytovacieho poriadku je bližšie špecifikované v bode 5.6.1 až 5.6.6. všeobecných zmluvných podmienok.   
6. Klient môže nastúpiť na plnenie objednaných rezervácií služieb len ak nie je postihnutý vírusovými alebo infekčnými chorobami  on a osoby zverené do jeho starostlivosti alebo zákonného zastupovania.
6.1. Klient v momente objednávky rezervácie služieb alebo najneskôr  pri príchode čestne prehlasuje, že on a osoby uvedené v bode 6. ubytovacieho poriadku netrpia žiadnymi vírusovými alebo infekčnými chorobami a ich práznakmi.
6.2. V prípade, ak klient alebo osoby uvedené v bode 6. ubytovacieho poriadku trpia vírusovými alebo infekčnými chorobami alebo príznakmi týchto chorôb v deň príchodu, nemôže klient ani tieto osoby nastúpiť na objednané rezervované služby a klientovi nevzniká nárok na vrátenie zálohových platieb. Klient sa môže dohodnúť s prevádzkovateľom na zmene termínu plnenia objednanej rezervácie služieb alebo prípadne na inej náhrade.
6.3. V prípade, ak klient alebo osoby uvedené v bode 6. ubytovacieho poriadku začnú trpieť vírusovými alebo infekčnými chorobami alebo ich príznakmi počas pobytu, kliet je povinný to oznámiť príslušným zamestnancom Vily Javorinka alebo reštaurácie U furmana bezodkladne. V závislosti od závažnosti chorôb a ich príznakov má prevádzkovateľ právo ukončiť plnenie objednaných rezervácii služieb aj pred uplynutím doby ich plnenia a klientovi nevzniká nárok na vrátenie úhrady. Klient sa môže dohodnúť s prevádzkovateľom na zmene termínu plnenia objednanej rezervácie služieb alebo prípadne na inej náhrade.
6.4. Prevádzkovateľ môže na žiadosť klienta zabezpečiť  privolanie Rýchlej lekárskej pomoci. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať peňažnú náhradu  (alebo inú náhradu len po dohode s prevdzkovateľom) za všetky spôsobené výdavky, či už peňažné alebo iné, súvisiace s ošetrením klienta alebo odstránením škôd spôsobených chorobami a ich príznakmi alebo úrazom klienta.
6.5. Za účelom poskytnutia prvej pomoci sa nachádza vo Vile Javorinka lekárnička a na jej vyžiadanie bude klientovi k dispozícii.
7. Vila Javorinka disponuje dependance a v prípade plnej obsadenosti Vily Javorinka ubytuváva svojích klientov v dependance. V prípade ak klient nesúhlasí s ubytovaním v dependance, nevzniká mu nárok na vrátenie zálohových platieb a je povinný uhradiť storno poplatok podľa aktuálnych platných cenníkov.
8. V prípade, ak má klient potvrdenú objednávku rezervácie (a zaplatenú zálohovú platbu) a prevádzkovateľ z dôvodu nepredvídaných udalostí alebo zásahu a pochybení tretích osôb, ubytovanie klientovi neposkytne, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť klientovi primerané náhradné ubytovanie v cene klientovi uvedenej v potvrdení rezervácie, ktoré sa môže nachádzať aj v inej osade/obci s podobnými podmienkami. Ak s touto náhradou klient nesúhlasí, nemôže si nárokovať na vrátenie zlohovej platby a nebudú sa mu účtovať storno poplatky.

9.
V prípade, ak má klient potvrdenú objednávku rezervácie (a zaplatenú zálohovú platbu) a prevádzkovateľ z nepredvídaných udalostí alebo zásahu a pochybení tretích osôb nemá v deň príchodu klienta voľnú izbu Štandard, prevádzkovateľ má právo poskytnúť klientovi izbu Comfort  bez dodatočných úhrad za vyšší štandard. Ak s touto náhradou klient nesúhlasí, nemôže si nárokovať na vrátenie zlohovej platby a nebudú sa mu účtovať storno poplatky.
10. V prípade, ak má klient potvrdenú objednávku rezervácie (a zaplatenú zálohovú platbu) a prevádzkovateľ z nepredvídaných udalostí alebo zásahu a pochybeí tretích osôb nemá v deň príchodu klienta voľnú izbu Comfort, prevádzkovateľ má právo poskytnúť klientovi voľnú izbu Štandard, pričom prevádzkovateľ je povinný znížený štandard nahradiť klientovi buď znížením ceny alebo bezplatným doplnením služieb nad rámec klientovej objednávky rezervácie služieb a to len po dohode s klientom. Ak s touto náhradou klient nesúhlasí, nemôže si nárokovať na vrátenie zlohovej platby a nebudú sa mu účtovať storno poplatky.
11. Klient má právo požiadať o výmenu izby pri príchode alebo počas pobytu, ak ďalší pobyt v jeho aktuálnej izbe nie je možný z dôvodu:
11.1. nepredvídaných okolností spôsobených prevádzkovateľom alebo príslušných zamestnancov vily Javornika alebo reštaurácie U furmana a:
11.1.1. v prípade výmeny izby zo Štandard do Comfort mu prevádzkovateľ nie je oprávnený účtovať rozdiel ceny týchto izieb.
11.1.2. v prípade výmeny izby z Comfort do Štandard mu prevádzkovateľ je povinný buď znížiť cenu za izbu alebo bezplatne doplniť služby po dohode s klientom.
11.1.3. v prípade výmeny izby v rovnakom type izby (Štandard alebo Comfort) mu prevádzkovateľ nie je oprávnený účtovať poplatky spojené s výmenou izby
11.2. nepredvídaných okolností sposobenými treťou stranou alebo prírodnými katastrofami a:
11.2.1. v prípade výmeny izby zo Štandard do Comfort mu prevádzkovateľ je
            oprávnený účtovať rozdiel ceny týchto izieb po dohode s klientom
11.2.2. v prípade výmeny izby z Comfort do Štandard mu prevádzkovateľ nie je povinný buď znížiť cenu za izbu alebo bezplatne doplniť služby po dohode s klientom.
11.2.3. v prípade výmeny izby v rovnakom type izby (Štandard alebo Comfort) mu prevádzkovateľ je oprávnený účtovať poplatky spojené s výmenou izby po dohode s klientom
11.3. Nepredvídaných okolností sposobenými klientom alebo osobami za ktoré nesie zodpovenosť alebo je ich zákonný zástupca a:
11.3.1. v prípade výmeny izby zo Štandard do Comfort mu prevádzkovateľ je oprávnený účtovať rozdiel ceny týchto izieb a náklady spojené s výmenou izby po dohode s klientom. Ak s tým klient nesúhlasí a ukočí svoj pobyt pred dátumom odchodu uvedenom v objednávke rezervácii služieb, prevádzkovateľ má právo účtovať klientovi plnú sumu a klient je túto sumu povinný uhradiť.
11.3.2. v prípade výmeny izby z Comfort do Štandard má prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatky spojené s výmenou izby a klient nemá nárok na zníženie ceny za izbu alebo bezplatné doplnenie služieb po dohode s prevádzkovateľom. Ak s tým klient nesúhlasí a ukončí svoj pobyt pred dtumom odchodu uvedenom v objednávke rezervácií služieb, prevádzkovateľ má právo účtovať klientovi plnú sumu a klient je túto sumu povinný uhradiť.
11.3.3. v prípade výmeny izby v rovnakom type izby (Štandard alebo Comfort) mu prevádzkovateľ je oprávnený účtovať poplatky spojené s výmenou izby po dohode s klientom. Ak s tým klient nesúhlasí a ukončí svoj pobyt pred dátumom odchodu uvedenom v objednávke rezervácií služieb, prevádzkovateľ má právo účtovať klientovi plnú sumu a klient je túto sumu povinný uhradiť.
12. Prevádzkovateľ na základe žiadosti klienta môže predĺžiť poskytovanie služieb, v prípade ak v danom termíne disponuje voľnou izbou. Prevádzkovateľ má právo ponúknuť aj inú ubytovaciu jednotku než tú, v akej bol doteraz klient ubytovaný aj v inej cene ako mal uvedenú v potvrdení rezervácie a podľa aktuálnych platných cenníkov.
13. Na základe potvrdenej objednávky rezervácie, sa môže klient v deň príchodu ubytovať v čase od 14:00 hod do 20:00 hod. s možnosťou prevádzkovateľa požiadať klienta o počkanie pokiaľ bude jeho izba k dispozícii. Klient má nárok na ubytovanie sa aj pred 14:00 v prípade ak je jeho izba k dispozícii a aj po 20:00, v týchto prípadoch mu prevádzkovateľ má právo účtovať poplatky po dohode s klientom.
13.1. Pokiaľ klient nenastúpi na pobyt v termíne uvedenom na objednávke rezervácii služieb, nevzniká mu nárok na vrátenie zálohovej platby a budú sa mu účtovať storno poplatky podľa bodov 4.7. až 4.7.6. uvedené vo všeobecných zmluvných podmienkach alebo v prípade objednávky rezervcie prostredníctvom tretej strany storno podmienky uvedené treťou stranou.
13.2. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hod. v deň príchodu, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc podľa aktuálnych platných cenníkov.
13.3. Klient je povinný uvoľniť ubytovaciu jednotku v deň odchodu a to do 10:00 hod. Ak klient neuvoľní ubytovaciu jednotku do 10:00 hod., prevdzkovateľ má právo účtovať klientovi sumu za ďalší pobytový deň  podľa aktuálnych platných cenníkov. Klient môže uvoľniť ubytovaciu jednotku po 10:00 hod. len v prípade vopred dohodnutej dohody s prevádzkovateľom.
13.4. Klient je oprávnený používať izbu len počas doby, ktorú má uvedenú v potvrdení rezervácii služieb a tak ako to upravuje bod 12. ubytovacieho poriadku.
13.5. Klient  by mal vo vlastnom záujme okamžite pri príchode do vily Javorinka a jemu pridelenej izby skontrolovať stav. Tento bod upravuje bod 5.14. všeobecných zmluvných podmienok.
14. Klient má právo na poskytnutie všetkých služieby, ktoré má uvedené v potvrdení objednávky rezervácií služieb.
15. Vo Vile Javorinka je na každej izbe dvojložková posteľ (ďalej len posteľ), ktorú môžu užívať maximálne dve dospelé osoby za ceny uvedené v potvrdení rezervácie služieb alebo za ceny uvedené v aktuálnych platných cenníkoch a jedno dieťa do 3 rokov bezplatne. Je vylúčené, aby túto posteľ využívalo spolu s dvoma dospelými osobami ďalšie deti nad 3 roky alebo ďalšie dospelé osoby.
16. V jednej izbe je možné na prístelke ubytovať jedno alebo maxinálne dve deti len po predošlej dohode s prevádzkovateľom a za ceny uvedené v aktuálnych platných cenníkoch. V špeciálnych prípadoch je možné na prístelke ubytovať jednu dospelú osobu len po predošlej dohode s prevádzkovateľom za cenu dohodnutú s prevádzkovateľom.
17. Prevádzkovateľ môže poskytnúť klientovi detskú postieľku pre dieťa len po dohode s prevádzkovateľom a za ceny uvedené v aktuálnych platných cenníkoch.
18. Klient súhlasí s tým, že počas celého trvania jeho pobytu vo Vile Javorinka má prevádzkovateľ, osoby prevádzkovateľom poverené a príslušný zamestnanci vily Javorinka a reštaurácie U furmana právo vstupovať do klientovej izby za účelom vykonávania svojich služobných povinností a to aj bez povolenia, vedomia a prítomnosti klienta.
19. V klientovi pridelenej izbe, celom objekte a v okolí Vily Javorinka a reštaurácie U furmana je zakázané klientovi bez súhlasu prevádzkovateľa vykonávať akékoľvek zmeny na zariadení, prenášanie zariadení, vykonávanie opráv alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do inštalácií. V prípade porušenia tohto zákazu je klient zodpovedný za všetky škody a poškodenia,  a je povinný to bezodkladne ohlásiť prevádzkovateľovi a všetky škody, poškodenia a náklady súvisiace s nápravou uhradiť prevádzkovateľovi.
20. Klient je povinný dodržiavať čistotu a poriadok v jemu pridelenej izbe a v spoločenských priestoroch Vily Javorinka a okolí Vily Javorinka a reštaurácie U furmana. V prípade väčšieho znečistenia (prípadne týmto spôsobom znehodnotenia zariadenia) je klient povinný to oznámiť prevádzkovateľovi alebo príslušnému zamestnancovi Vily Javorinka alebo reštaurácie U furmana, a budú klientovi účtované náklady spojené s odstránením alebo náhradou po týchto znečisteniach. Všetky odpady je klietovi zakázané skladovať v spoločenských a okolitách priestoroch Vily Javorinka a reštaurácie U furmana. Na klientove požiadane mu príslušný pracovníci Vily Javorinka alebo reštaurácie U furmana tieto odpady vynesú.
21. Klient po príchode do vstupnej chodby Vily Javorinka je povinný sa prezuť do buď svojich čistých prezúvok určených do interiéru alebo do prezúvok, ktoré su k dispozícii od Vily Javorinka a vo všetkých interiérových priestoroch je povinný chodiť výlučne v čistých prezúvkach. Svoje ostatné topánky si môže nechať buď vo vstupnej chodbe Vily Javorinka alebo si ich môže vziať do jemu pridelenej izby, kde má na nich určený odkvapkávací koberček. Lyžiarky, snehule a iné špeciálne druhy obuvi je povinný odkladať do priestorov na to určených.
22. V cenách za služby ubytovania nie je zahrnutý servis izieb. V prípade, ak si klient praje servis izby, prevádzkovateľ mu ho môže poskytnúť (v prípade voľných pracovníkov) a za túto službu sa mu bude účtovať poplatok vo výške dohodnutej s prevádzkovateľom a klient je tento poplatok povinný uhradiť buď ihneď, v konečnom alebo dodatkovom účte.
23. Klientovi je k dispozícii na jemu pridelenej izbe určitý druh kozmetiky bezplatne. O doplnkovú kozmetiku môže klient požiadať a bude sa mu účtovať v konečnom alebo dodatkovom účte.
24. Klientovi je k dispozícii doplnkový tovar, ktorý sa nachádza v spoločných priestoroch Vily Javorinka. O sortimente a cenách za dané doplnkové tovary je klient informovaný ne jeho požiadanie. Tieto doplnkové tovary môže klient uhradiť ihneď, v konečnom alebo doplnkovom účte.
25. V klientovej izbe, celom objekte a okolí vily Javorinka a reštaurácie U furmana je zakázané klientovi používať sebou donesené elektrické, plynové a iné druhy spotrebičov. V prípade porušenia tohto zákazu je klient zodpovedný za všetky škody a poškodenia, ktoré pri používaní týchto spotrebičov vznikli,  a je povinný to bezodkladne ohlásiť prevdzkovateľovi a uhradiť ich prevádzkovateľovi ako aj náklady súvisiace s nápravou. Klient môže používať spotrebiče:
25.1. ktoré sú súčasťou zariadenia izby a spoločenských priestorov (ktoré po použití uvedie do pôvodného stavu a uloží na pôvodné miesto aby boli k dispozícii aj ostatným klientom),
25.2. slúžiace na osobnú hygienu (holiiaci strojček, depilátor, sušič vlasov, žehlička na vlasy, masážny strojček a podobne) alebo dobíjacie zariadenia na mobilné telefóny, tablety/laptopy a zariadenia potrebné pre deti,
25.3. ktoré si na vyžiadanie zapožičal u prevádzkovateľa bezplatne alebo za poplatok po dohode s prevádzkovateľom,
25.4. klienta, ktoré mu prevádzkovateľ povolil používať bezplatne alebo za poplatok po dohode s prevádzkovateľom
25.5. V prípade, ak pri používaný spotrebičov uvedených v bodoch 16.1. až 16.4. ubytovacieho poriadku vznikli škody a poškodenia na daných spotrebičoch alebo inom ostatnom zariadení, je klient povinný to ohlásiť prevádzkovateľovi ihneď a všetky škody, poškodenia a náklady súvisiace s nápravou a náhradou uhradiť.
26. Klient má právo využívať všetky spoločenské priestory a okolie Vily Javorinka a reštaurácie u Furmana.  Z bezpečnostného hľadiska je klientovi zakázané vstupovať a pohybovať sa v priestoroch učených pre prevádzkovateľa a ostatných zamestnancov Vily Javorinka a reštaurácie U furmana, okrem dohody s prevádzkovateľom. Klient ma zakázané vstupovať do izieb ostatných klientov, okrem dohody s nimi. V prípade porušenia týchto zákazov je klient povinný uhradiť prevádzkovateľovi všetky škody, poškodenia a náklady súvisiace s nápravou.
27. Klientom nie je dovolené vnášať do izieb alebo iných nie na to určených priestorov športové náradie a iné predmety, pre úschovu ktorých je určené vyhradené miesto (sklad, lyžiareň a podobne) od ktorého hosť obdrží kľúč od prevádzkovateľa alebo príslušných zamestnancov Vily Javorinka alebo reštaurácie U furmana na požiadanie.
28. Klient má právo príjmať návštevy v jemu pridelenej izbe, v spoločenských a okolitých priestoroch Vily Javorinka  od 08:00 hod do 22:00 hod len so súhlasom prevádzkovateľa. Po 22:00 hod. sú návštevy zakázané. Klient je návštevu povinný ohlásiť vopred. Všetky osoby návštevy sú povinné sa prihlásiť u prevádzkovateľa alebo príslušného zamestnanca Vily Javorinka alebo reštaurácie U furmana, preukázať sa platným dokladom totožnosti (upravuje bod 4. ubytovacieho poriadku) a umožniť zapísať jeho všetky údaje potrebné na zápis návštev do knihy návštev. Klient je zodpovedný za správanie sa všetkých osôb návštevy, všetky škody, poškodenia, odcudzenia spôsobené návštevou a je povinný tieto škody a náklady spojené s ich náhradou uhradiť prevádzkovateľovi.
29. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené deťom pohybovať sa voľne bez dozoru dospelej osoby alebo zákonného zástupcu v izbe a ostatných spoločenských priestoroch a okolitých priestoroch Vily Javorinka a reštaurácie U furmana. V prípade úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa a následky jeho správania sa po celú dobu trvania pobytu zodpovedná osoba s ktorou je dieťa prihlísené na pobyt. V prípade, ak dieťa používa hračky alebo ostatné predmety pre deti v spoločensých priestoroch, osoba pod ktorou je zapísaná je zodpovedná za to aby všetky tieto predmety uvedené vyššie boli uvedené do pôvodného stavu a odložené na pôvodné miesto aby boli k dispozícii aj ostatným klientom. Deťom nie je dovolené tieto predmety uvedené vyššie vnášať do izieb.  
30. Domácich miláčikov
zvieratá (mačky, psy a zajace, iné zvieratá len po dohode s prevádzkovateľom s to pred nástupom na plnenie objednávky rezervácie služieb),  je možné ubytovať vo Vile Javorinka len po dohode s prevádzkovateľom a to pred plnením objednanej rezervácie. Poplatok za túto službu je uvedený v aktuálnom platnom cenníku služieb, alebo je  účtovaná iná cena len v prípade dohody s prevádzkovateľom. Klient nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené svojim domácim miláčikom počas pobytu vo Vile Javorinka. Klient sa zaväzuje riadiť pokynmi prevádzkovateľa a personálu. Domáci miláčikovia majú povolený vstup do reštaurácie len na vôdzke a s ochranným košíkom, alebo v prepravnej klietke. Voľný pohyb domácich miláčikov je v priestoroch reštaurácie, v spoločných priestoroch vily Javorinka prísne zakázaný. Klient je povinný po svojich domácich miláčikoch zbierať ich exkrementy a vhadzovať ich do nádob na to určených, ktoré si vyžiada u príslušného zamestnanca Vily Javorinka alebo reštaurácie U furmana. Klientovi jeho domácim miláčikom je zakázané používať (aj vlastné) nádoby na zvieracie exkrementy  na jemu pridelenej izbe (aj balkóne) a v spoločenských priestoroch Vily Javorinka a reštaurácie U furmana.  Klent je povinný zabezpečiť, aby jeho zvieratá nešpinili exkrementami klientovu izbu a balkón a spoločné priestory Vily Javorinka.  Klient je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zvieratá nezdržiavali na posteli, čalúnených vybaveniach izby a spoločných priestorov Vily Javorinka.  Klientovi je zakzané používať uteráky a iné tkaniny z vybavenia izby na čistenie svojich zvierat alebo inak použiť pre zvieratá. Všetky náklady spojené s čistením je klient povinný uhradiť.
31. Hosť (jeho návšteva) sa nesmie na jemu pridelen izbe ani v ostatných spoločenských priestoroch hlučne zabávať, hlasno počúvať rozhlasový a televízny program. V čase od 22.00 do 6.00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud. Po 22:00 hod je možné organizovanie spoločenských podujatí len po dohode s prevádzkovateľom a v priestoroch na to určených.
32. Prevádzkovateľ odporúča klientom, aby si svoje cenné veci uschovávali pri sebe, alebo požiadali prevádzkovateľa o uschovanie svojich  cenných  vecí do trezoru
a to bezplatne. V prípade straty, odcudenia alebo poškodenia vyššie uvedených vecí prevádzkovateľ nezodpovedá. Prevádzkovateľ zodpovedá za straty a odcudzenia len v prípade, ak boli na klientové požiadanie uložené v trezore a len do výšky určenej zákonom.
33. Fajčenie v celom objekte Vily Javorinka je prísne zakázané, s výnimkou balkónov pri Comfort izbách a zahasené nedopalky vhadzovať do nádob na to určených. Klient môže fajčiť pred budovou Vily Javorinka a zahasené nedopalky vhadzovať do nádob na to určených. Porušenie tohto zákazu je trestné a bude ohlásené na príslušné orgány a trestá sa pokutou v zmysle zákona. Prevádzkovateľ môže účtovať pokutu klientovi za porušenie tohto zákazu vo výške 50,-- € na osobu a môže účtovať klientovi náhradu škody spôsobenú fajčením a jeho dôsledkami.
34. Po odchode či už dočasnom alebo pri ukončení termínu objednanej rezervácie služieb klienta z jemu pridelenej izby je klient povinný zavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť TV/rádio a osvetlenie, zavrieť okná (v prípade izieb s balkónom tak aj balkón), (v prípade izieb s minibarom tak aj minibar) a uzamknúť vstupné dvere do izby a hlavné vchodové dvere a okná od Vily Javorinka a kľúč od izby (prípadne kľúče od ostatných priestorov) odovzdať príslušnému zamestnancovi Vily Javorinka alebo reštaurácie U furmana.  
35. Klient zodpovedá za svoje správanie sa, ako aj správanie sa jeho návštev a osôb prihlásených s klientom. Preto je v klientovom záujme udržiavanie primeraných a nekonfliktných vzťahov s ostatnými klientami ubytovanými vo Vile Javorinka. V prípade akýchkoľvek nezhôd, konfliktov alebo iných aktivít s ostatnými klientami ubytovanými vo Vile Javorinka prevádzkovateľ nezodpovedá. V nevyhnutných prípadoch môže prevádzkovateľ podniknúť opatrenia na zabezpečenie plynulého chodu Vily Javorinka. Každé takéto opatrenie sa kvalifikuje osobitne a v nevyhnutných prípadoch môže prevádzkovateľ pri neprimeranom správaní sa klienta (a osôb prihlísených s klientom) ukončiť jeho rezerváciu služieb a to aj predčasne pred ukončením termínu objednávky rezervácie a to bez zabezpečenia náhrady za jemu objednané služby a bez nároku na vrátenie zálohových platieb a ostatných platieb už uskutočnených.
V spoločných priestoroch  vily Javorinka (chodba, dolná hala, horná hala), reštaurácie a letnej terasy nie je dovolené klientom konzumovať vlastné potraviny a nápoje. V špeciálnych prípadoch je to možné len po dohode s prevádzkovateľom. Taktiež nie je dovolené klientom vynášať aké koľvek jedlá a nápoje, ani inventár z vily Javorinka a z reštaurácie U furmana. V špeciálnych prípadoch je to možné po dohode s prevádzkovatelom.
36. Klientovi je zakázané akokoľvek manipulovať s krbom a otvoreným ohňom v celom objekte a v okolí Vily Javorinka a reštaurácie U furmana. Na manipuláciu s ohtoreným ohňom v okolí Vily Javorinka je vyhradené miesto
ohnisko alebo prenosný gril, ktoré môže klient využiť len s dohodou s prevádzkovateľom, ktorý mu môže poskytnúť potrebné vybavenie k založeniu ohňu. Klient je plne zodpovedný za akékoľvek vzniknuté škody s činnosťami uvedenými vyššie a je poviný uhradiť náklady spojené s odstránením týchto škôd.
37. V celom objekte Vily Javorinka a reštaurácie U furmana je klientovi k dispozícii Wi-Fi pripojenie a to bezplatne.
38. Objekty a ich okolie sú monitorované kamerovým systémom.
39. Klient si je vedomý, že sa nachádza v Tatranskon národnom parku (ďalej len TANAP), čo je chránené územie fauny a flóry, a preto svoje správanie prispôsobí tejto skutočnosti a dodržuje návštevný poriadok TANAPu, ktorý si môže klient preštudovať na:  http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-59-24/navstevny-poriadok . Správa TANAPu vyzýva klientov ubytovacích zariadení na území TANAPu aby nepoužívali zábavnú pyrotechniku a inú techniku, ktorá spôsobuje svetelné a zvukové efekty počas celého roka (aj počas vianočných a novoročných sviatkov). Za porušovanie návštevného poriadku a výziev je klient zodpovedný sám a za jeho sprvanie nenesie zodpovednosť Vila Javorinka alebo reštaurcia U furmana.
40. Všetky otázky týkajúce sa ponúkaných služieb, podntety, pripomienky, návrhy na zlepšenie činnosti príjma prevádzkovateľ.  
41. Prevdzkovateľ si vyhradzuje vykonávať akékoľvek zmeny v ubytovacom poriadku aj počas plnenia klientových rezervcií služieb. Prevádzkovateľ je povinný s týmito zmenamy klienta oboznámiť.
42. Klient je povinný dodržiavať všetky ustanovenia ubytovacieho poriadku a ostatnými nariadeniami Vily Javorinka a reštaurácie U furmana. Porozumenie a súhlas klienta s ubytovacím poriadkom a ostatnými nariadeniami Vily Javorinka a reštaurácie U furmana nadobúda platnosť v momente objednávky rezervácie a je pre klienta záväzný. V prípade, ak klient poruší ubytovací poriadok alebo ostatné nariadenia Vily Javorinka a reštaurácie U furmana, prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy a ukončiť plnenie objednávky rezervácií aj pred termínom ukončenia a klient je povinný toto rozhodnutie rešpektovať a opusiť Vilu Javorinka s tým, že klientovi nevzniká nárok na vrátenie akých koľvek už uskutočnených platieb a klient je povinný uhradiť všetky spôsobené škody a náklady na ich odstránenie vzhľadom ku ktorým bol jeho pobyt ukončený.
43. Stanovanie, bivakovanie a iné využívanie okolitých exteriérových (inretiérových) priestorov Vily Javorinka a reštaurácie je môžné len po dohode s prevádzkovateľom.
44. Klient má na parkovanie svojich osobných automobilov a iných motorových vozidiel vyhradené parkovanie a to bezplatne v priestoroch na to určených.
45.
Klient porozumel a súhlasí s Ubytovacím poriadkom Vily Javorinka v momente
             objednávky rezervácie.
46. V prípade akých koľvek neporozumení a otázok kontaktujte prosím prevádzkovateľa alebo príslušného zamestnanca Vily Javorninka alebo reštaurácie U furmana.
47. Tento ubytovací poriadok bol schválený prevádzkovateľom
Rudolfom Kramarčíkom, a je platný od 01.01.2015.

          Rudolf Kramarčík
           Prevádzkovateľ
            Vila Javorinka


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky